Syiahpedia
MENU

Bihar al-Anwar

Kategori: Pustaka

Bihār al-Anwār al-Jami’atu li Durari Akhbar al-Aimmati al-Athhar (bahasa Arab:بِحارُالاَنوار الجامِعَةُ لِدُرَرِ أخبارِ الأئمةِ الأطهار), terkenal dengan Bihār al-Anwār (bahasa Arab: بحارالانوار), adalah diantara kompilasi hadis Syiah terlengkap yang disusun di bawah tinjauan Allamah Majlisi. Kitab tersebut disusun selama lebih dari tiga puluh tahun. Dalam penyusunannya, Allamah Majlisi dibantu tim yang terdiri dari para muridnya. Allamah Majlisi menyusun kitab ini menjadi 25 jilid berdasarkan 25 tema besar (belakangan kitab ini diterbitkan dengan cetakan edisi 110 jilid). Dalam tiap jilidnya terdapat tema-tema yang berhubungan dan terangkum dalam bab yang berbeda. Dalam menulis, Allamah memaparkan ayat Alquran yang berkaitan dengan tema beserta tafsirnya, kemudian ia mengutip hadis yang menyangkut bab tersebut.

Majlisi berusaha merangkum semua tema dan persoalan di dalam Bihār al-Anwār. Sebagai contoh, kompilasi ini memuat berbagai tema, mulai dari Kitab al-‘Aql wa al-Jahl, Tauhid, al-‘Adl, hingga sejarah para Nabi. Jilid 15 hingga 53 dari edisi 110 jilid, khusus membahas tentang sejarah kehidupan dan keutamaan Rasulullah saw, Sayidah Fatimah az-Zahra sa, dan para Imam Maksum as.

Bihar al-Anwar adalah kitab yang dibekali dengan bukti sanad yang kebanyakan diambil dari para Imam Maksum, babnya tersusun per tema, dilengkapi dengan banyak penjelasan riwayat, mengandung tinjauan ilmu kalam, sejarah, fikih, tafsir, ahlak, hadis dan bahasa. Hal tersebut menjadikan kitab ini bernilai istimewa bagi peneliti. Sejak disusun, awalnya Bihar al-Anwar banyak disalin dengan tulisan tangan. Dan seiring perkembangan industri percetakan, sebagian maupun keseluruhannya, kitab ini berkali-kali mengalami cetakan ulang.

Bihar al-Anwar banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Persia dan diterbitkan dengan edisi jilid terpisah. Terjemah terpopuler berjudul Mahdi Mau’ud afs. Kitab ini adalah terjemahan Bihar al-Anwar jilid 13 dari edisi 25 jilid, temanya khusus tentang Imam Zaman as.

Biografi Penulis

Allamah Muhammad Baqir al-Majlisi, pengarang kitab Bihar al-Anwar
Artikel utama: Muhammad Bagir al-Majlisi
Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi bin al-Maqsud Ali al-Majlisi, yang dikenal dengan Allamah Majlisi atau Majlisi ke-2 (1037 H/1627 -1110 H/1698), adalah diantara ulama, fakih, dan muhaddis tersohor dalam dunia Islam. Ia adalah pemilik kitab hadis Bihar al-Anwar dan ulama Syiah yang memiliki kedudukan dan pengaruh di era Dinasti Shafawiyah. Banyak sekali bidang ilmu yang dikuasainya, diantaranya, tafsir, hadis, fikih, ushul, sejarah, ilmu rijal, dirayah, filsafat, logika, tata bahasa, geografi, kedokteran, perbintangan dan kajian tentang hal gaib.

Latar Belakang Penulisan
Majlisi di dalam muqaddimah Bihar al-Anwar menyebutkan motivasinya dalam menulis Bihar al-Anwar: “Faktor yang mendorong penyusunan kitab ini adalah, karena saya sangat antusias mempelajari banyak ilmu. Setelah menghabiskan sebagian umur dalam berbagai ilmu dan pemikiran, dari situ saya mendapat kesimpulan bahwa ilmu itu hanya bisa diraih dari sumber wahyu dan riwayat Ahlulbait as. Di akhirat nanti hanya ilmu itu yang bermanfaat. Karena itu saya menekuni hadis dan riwayat para Maksumin as.” [1]

Ia berusaha menggali referensi-referensi yang saat itu sudah mulai terlupakan dan banyak yang lenyap dikarenakan musuh Ahlulbait as. [2]

Ia berkata, “Secara umum dan khusus, sampai sekarang belum ada kitab seperti ini yang ditulis. Belum ada seorang pun yang melakukannya sebelumku. Semoga kitab ini bisa menjadi rujukan bagi para ulama dan penuntut ilmu, menjadi bahan penelitian bagi siapapun yang bergelut dengan ilmu para Imam Maksum as hingga munculnya Qaim Aali Muhammad saw (al-Mahdi afs).” [3]

Teknik Penyusunan
Majlisi memutuskan untuk menulis Bihar al-Anwar sejak tahun 1070 H/1660, tepatnya setelah menulis kitab Fihris Mushannifat al-Ashhab. Dalam kitab ini tertulis dimulai sejak tahun 1072 H/1662. [4] Sedangkan draftnya selesai pada tahun 1104/1693 atau 1106 H/1695. Meski demikian, pengeditannya berlangsung hingga sepeninggal Allamah oleh para muridnya. [5]

Guna menyusun Bihar al-Anwar Majlisi mengutus murid-muridnya ke berbagai wilayah dan Negara. Mereka ditugaskan untuk mencari transkrip-transkrip riwayat yang ada. [6] Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa demi mendapatkan kitab Madinatul Ilmi karangan Ibnu Babawaih, yang diperkirakan berada di Yaman, ia rela mengutus rombongan dengan membawa banyak hadiah untuk penguasa wilayah itu supaya memperoleh kitab tersebut. [7]

Dalam menyusun Bihar al-Anwar, Majlisi dibantu oleh sebagian muridnya, diantaranya, Mirza Abdullah Afandi, Mir Muhammad Shalih Khatun Abadi, Mulla Abdullah Bin Nuruddin Bahraini, Sayid Nikmatullah Jazairi dan Aminah Khatun, saudari Allamah Majlisi. [8]

Seluruh proses penyusunan sepenuhnya didominasi Majlisi. Para muridnya hanya bertugas mengumpulkan dan menulis ayat dan hadis sesuai rancangannya. Ia sendiri yang memilah dan mengatur seluruh matan dan sanadnya. [9] Namun proses penyempurnaan kitab ini, yaitu pengeditannya, dilakukan setelah wafat Majlisi oleh para muridnya. [10]

Majlisi memberikan judul di tiap jilid kitab, dan dalam tiap judulnya terdapat bab-bab. Ia memulai tiap bab dengan ayat Alquran, baik secara jelas maupun dengan bantuan penjelasan konteks sejarah, hadis atau tafsir sesuai tema. Kemudian ia mengutip pendapat para mufassir seperlunya (mayoritas Syaikh Thabarsi dan Fakhru Razi). Setelah itu ia memaparkan hadis-hadis yang sesuai tema beserta sanad dan urutan nomor. Kadang Ia hanya mengutip sebagian hadis, sedangkan lengkapnya ia taruh di bab yang lebih cocok (kadang ia menunjukkan asal kutipan hadis dalam kitab Bihar). Saat diperlukan ia juga memberikan beberapa penjelasan makna hadis. Penjelasan tersebut tidak terdapat dalam jilid-jilid yang telah diedit para muridnya.

Memang Majlisi dalam menyusun Bihar al-Anwar -yang saat itu ia telah melewati separuh umurnya dan berhasil mencapai level keilmuan tertinggi juga telah banyak melahirkan karya kitab- dibantu sebagian ulama. Dalam proses pengumpulan referensi juga mendapat dukungan dana dan fasilitas dari penguasa Shafawiyah. Namun sesuai yang tertulis dalam transkrip-traskrip dan data lainnya, pada hakikatnya pekerjaannya itu adalah misi pribadi.

Kedudukan Kitab
Bihar al-Anwar sebagai khazanah ilmu warisan Ahlulbait as selalu memiliki peran penting dan kedudukan tinggi dalam lembaga keilmuan Syiah. Aqa Buzurg Tehrani mengungkapkan, “Bihar al-Anwar adalah kitab yang luas yang mengandung hadis-hadis Ahlulbait as. Tidak ada penelitian yang lebih baik dari itu. Perlu diketahui, baik dulu maupun nanti, tidak akan ada kitab yang bisa ditulis seperti ini”. [11]

Imam Khumaini menulis, “Bihar al-Anwar adalah karya ulama dan muhaddis besar, Muhammad Baqir Majlisi, yang memuat sekitar 400 kitab dan risalah. Bihar al-Anwar sendiri adalah perpustakaan. Ketika penyusunnya menyaksikan banyak kitab hadis kecil yang hampir musnah karena berlalunya waktu, ia memutuskan untuk menyusun kitab ini.” [12]

Poin yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Bihar al-Anwar adalah, karena penyusun tidak banyak memakai Kutubu al-Arba’ah, dari segi fikih kitab ini jadi berkurang nilainya. Meskipun ia sangat menguasai banyak disiplin ilmiah, namun dalam pembahasan fikih ia tidak termasuk marja’ yang lazim.

Sebagaimana yang Allamah terapkan dalam menerangkan dan menjabarkan hadis, dalam menghadapi paham Akhbari ia juga tidak bersikap keras. Ketika menghadapi permasalahan rasional ia menyelesaikannya dengan menggunakan pendekatan ilmu kalam, bukan dengan logika filsafat. Karena itu sebagian ulama Syiah menganggap keterangan dan poin yang disampaikan Allamah Majlisi itu tidak terlalu detail. [13]Sehingga sebagian penafsiran dan keterangan yang disampaikan Allamah Majlisi menyangkut riwayat Ahlulbait as, misalnya mengenai ruh, jiwa, akal dan sebagainya. itu menjadi bahan kritikan para ulama. Allamah Thabathabai menuliskan, “…cara hati-hati bagi pihak yang tidak menguasai pembahasan rasional adalah dengan berpegang pada dhahir Alquran dan hadis kemudian menyerahkan hakikat pemahamannya kepada Allah swt. Tidak perlu masuk pembahasan tentang hal rasional”. [14]

Sayid Muhsin Amin dalam kitab A’yan al-Syiah juga menulis, “Banyak penjelasan dan penafsiran yang disampaikan Allamah Majlisi mengenai hadis yang ia kutip itu kesannya ditulis dengan tergesa-gesa. Hal itu dapat mengurangi manfaat dan menimbulkan kekeliruan.” [15]

Referensi Bihar al-Anwar
Dalam permulaan kitab, Majlisi menyebutkan lebih dari 387 kitab referensi Syiah dengan mencantumkan 25 nama penulis. Sebagai bukti dan penguat riwayat Syiah, ia juga menggunakan referensi Ahlusunah yang jumlahnya mencapai 85 kitab. Dalam menyusun Bihar al-Anwar ia juga menggunakan referensi bahasa beserta penjelasannya. Dalam menyusun kitab Majlisi menyebutkan nama-nama referensinya. [16]

Judul-judul Kitab
Berikut adalah judul-judul kitab Bihar al-Anwar berdasarkan cetakan edisi 25 jilid dan edisi 110 jilid:

(Jilid 1 dan 2) Kitab al-‘Aql wa al-Jahl. Tentang keutamaan ilmu, ulama dan tingkatannya. Juga membahas tentang ke-hujjahan hadis dan tidak diterimanya qiyas yang disertai dengan pengantar lengkap tentang referensi kitab. Ada 40 bab.
(Jilid 3 dan 4) Kitab al-Tauhid wa al-Sifat wa al-Asmaul Husna. Tentang tauhid dan Sifat-sifat Allah juga Asmaul Husna Dzat Allah. Ada 31 bab.
(Jilid 5-8) Kitab al-‘Adl wa al-Masyiah wa al-Iradah wa al-Qadha wa al-Qadar. Tentang Keadilan, Kemauan, Kehendak, qadha, qadar, hidayah, kesesatan, ujian, tabiat, perjanjian, taubat, sebab-sebab hukum, dan permulaan dan akhir kematian. Ada 59 bab.
(Jilid 9 dan 10) Kitab al-Ihtijajat wa al-Munazhirat. Tentang berdalil dan berargumen. Ada 83 bab.
(Jilid 11-14) Kitab Fi Ahwal al-Anbiya wa Qashahsihim. Tentang para nabi dan keadaan mereka. Ada 82 bab.
(Jilid 15-22) Kitab Fi Ahwali Nabiyyina al-Akram saw wa Ahwali Jumlatin Min Abaihi. Tentang Nabi Muhammad saw dan leluhurnya, penjelasan tentang hakikat mukjizat, mukjizat Alquran, Abu Dzar al-Ghifari, Salman al-Farisi, Ammar Yasir, Miqdad dan sebagian pemuka lainnya. Ada 72 bab.
(Jilid 23-27) Kitab Fi Mushtarakat Ahwali al-Aimmah as. Tentang para Imam Maksum as, syarat-syarat imam, otoritas imam, keutamaan imam dibanding para nabi terdahulu, pahala mencintai mereka, keutamaan keturunan mereka dan seklumit tentang perdebatan para ulama. Ada 150 bab.
(Jilid 28-34) Kitab Fi al-Fitan Ba’da al-Nabi saw. Tentang kerusuhan yang terjadi sepeninggal Nabi saw, perihal para khalifah dan yang terjadi di masa mereka, Perang Jamal, Perang Shiffin, Perang Nahrawan, rampasan Muawiyah di sekitar Irak, tentang sebagian sahabat Amirul Mukminin as, syarah syair dan surat Imam Ali as. Ada 62 bab.
(35-42) Kitab Fi Ahwali Amiril Mukminin as Min Wiladatihi Ila Syahadatihi. Tentang Amirul Mukminin as sejak kelahiran hingga kesyahidannya, Abu Thalib ayah Imam Ali as dan keimanannya, para sahabat Amirul Mukminin dan riwayat tentang imamah para Imam Maksum as. Ada 128 bab.
(Jilid 43-45) Kitab Fi Ahwali Sayidah al-Nisa’ (sa) wa al-Imamain al-Hasan al-Mujtaba wa Abi Abdillah al-Husain (as). Tentang Sayidah Fatimah sa, Imam Hasan as, Imam Husain as, Kebangkitan Mukhtar Tsaqafi dan pembalasan Peristiwa Karbala. Ada 50 bab.
(Jilid 46-48) Kitab Fi Ahwali al-Aimmah al-Arba’ah Ba’da al-Husain as. Tentang empat imam setelah Imam Husain as, yaitu Imam Ali bin Husain as, Imam Muhammad al-Baqir as, Imam Ja’far al-Shadiq as, Imam Musa al-Kazhim as, dan tentang para sahabat dan para putra mereka. Ada 46 bab.
(Jilid 49-50) Kitab Fi Ahwali al-Aimmah al-Arba’ah Qabla al-Hujjah al-Muntadhar as. Tentang empat imam sebelum Imam Mahdi afs, yaitu Imam Ali al-Ridha as, Imam al-Jawad as, Imam Ali bin Muhammad Al-Hadi as, Imam Hasan al-Askari as dan tentang sebagian sahabt mereka. Ada 39 bab.
(Jilid 51-53) Kitab Fi Ahwali al-Hujjah al-Muntadhar as. Tentang Imam Mahdi afs. Ada 36 bab.
(Jilid 54-63) Kitab Fi al-Sama’ wa al-‘Alam. Tentang langit dan bumi beserta kemunculannya, bagian-bagian alam seperti malaikat, jin, manusia, hewan, cara penyembelihan hewan, tentang makanan dan minuman, kitab pengobatan Nabi dan pengobatan al-Ridha. Ada 210 bab.
(Jilid 64-76) Kitab Fi al-Iman wa al-Kufr. Terbagi menjadi tiga bagian, pertama: tentang imam dan syaratnya, sifat-sifat dan keutamaan mukminin, keutamaan dan sifat orang Syiah. Kedua: tentang ahlak yang baik dan hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia dari kehancuran dunia. Ketiga: tentang kekafiran dan ahlak buruk. Seluruhnya ada 108 bab.
(Jilid 77) Kitab al-Zai wa al-Tajammul Fi al-Adab wa al-Sunan. Tentang adab dan sunah, hiasan dan riasan, kebersihan, penggunaan wewangian, menghidupkan malam, bepergian, larangan dan dosa-dosa besar. Ada 131 bab.
(Jilid 78-88) Kitab al-Raudhah. Tentang nasehat dan hukum. Ada 73 bab.
(Jilid 89-91) Kitab Fi al-Thaharah wa al-Shalah. Terbagi menjadi dua bagian, pertama: tentang kesucian, ini mencakup enam bab. Kedua: tentang salat, ada 161 bab ditambah risalah Izahah al-‘Illah milik Syadzan Bin Jabrail al-Qummi.
(Jilid 92 dan 93) Kitab Fi Fadhail al-Qur’an wa al-Dzikr. Ada dua bagian, pertama: tentang keutamaan Alquran, adab, pahala dan kemukjizatannya. Ada 130 bab. Kedua: tentang Dzikir dan macam-macamnya, adab dan syarat berdoa, hiriz, doa untuk rasa sakit, Shahifah Idris dan lainnya. Ada 131 bab.
(Jilid 94-96) Kitab Fi al-Zakah wa al-Shadaqah wa al-Khums wa al-Shaum. Tentang amalan-amalan sepanjang tahun. Ada 122 bab.
(Jilid 97-100) Kitab Fi al-Hajj wa al-‘Umrah. Tentang ibadah haji, umrah, jihad, amar ma’ruf nahi munkar, dan tentang kota Madinah dsb. Ada 84 bab.
(Jilid 101) Kitab Fi al-Mazar. Tentang doa ziarah yang diriwayatkan dari para Imam Maksum as. Ada 64 bab.
(Jilid 102 dan 103) Kitab Fi al-‘Uqud wa al-Iqa’at. Tentang akad dan iqa’ah. Ada 130 bab.
(Jilid 104) Kitab al-Ahkam al-Syar’iyyah. Tentang hukum syariat dan diyyah. Ada 48 bab.
(Jilid 105-110) Kitab al-Ijazat. [17]
Penelitian tentang Bihar al-Anwar
Mu’jam Maudhu’i Bihar al-Anwar (ensiklopedia tematik Bihar al-anwar) adalah sebuah software yang dilengkapi fasilitas pencarian dengan 21929 kata kunci, 108710 indeks beserta 122919 tema yang diambil dari Bihar al-anwar. Software ini mampu mencari ibarat yang dimaksud melalui list kata kunci. Karya terpenting dan termashur yang berkaitan dengan Bihar al-anwar adalah kitab Safinah al-Bihar, karya Syaikh Abbas al-Qumi.

Mustadrak, Mu’jam dan Fihris
Mustadrak Safinah al-Bihar, karya Ali Namazi Syahrudi.
Ma’alim al-Ibbar, Mustadrak jilid ke-17 karya Mirza Husain Nuri.
Mustadrak Mazar Bihar al-Anwar, karya Mirza Husain Nuri.
Riyadh al-Abrar, Mustadrak Ijazat Bihar al-Anwar.
Al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfazh Abwab al-Bihar, karya Kazem Muradkhani.
Al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfazh Ahadits Bihar al-Anwar, Karya Ali Reza Barazesh.
Fihris Ma Fi al-Bihar, karya Sayid Muhammad Bin Ahmad Husain Lahijani.
Durar al-Akhbar, list seluruh jilid Bihar al-Anwar Sayid Mahdi Bin Sayid Fadhlullah al-Hijazi.
Mashabih al-Anwar, list seluruh jilid Bihar al-Anwar Mirza Muhammad Bin Rajab Ali Askari Tehrani.
Perbandingan dan Buku Panduan
al-Syafi Fi al-Jam’i Baina al-Bihar wa al-Wafi, oleh Muhammad Reza Ibnu Abdul Muthallib Tabrizi.
Al-Tahtbiq Baina al-Safinah wa al-Bihar, karya Sayid Jawab Musthafa.
Miftah al-Albab Li Kitab al-Bihar, karya Syaikh Jawad Isfahani.
Mashabih al-Anwar, list seluruh jilid Bihar al-Anwar Mirza Muhammad Bin Rajab Ali Askari Tehrani.
Dalil al-Ayat al-Mufassirah wa Asma’ al-Suwar Fi Ahaditsi Bihar al-Anwar.
Moarefi wa Rawesh-e Istefadeh Az Bihar al-Anwar, karya Hasan Shafari Nadiri.
Penerjemahan
Terjemah jilid pertama oleh Syah Zadeh Sulthan Muhammad Biland Akhtar Hindi. [18]
Terjemah jilid kedua berjudul Jami’ al-Ma’arif . [19]
Terjemah berbahasa Persia dari jilid keenam oleh Haji Habibullah Muhsini Tehrani. [20]
Terjemah jilid kedelapan (Kitab al-Fitan) oleh Muhammad Nashir bin Maula Abdullah, keponakan Majlisi. [21]
Terjemah jilid kedelapan, berjudul Majari al-Anhar Fi Tarjamati Tsamin al-Bihar, karya Muhammad Mahdi Bin Muhammad Syaikh Astar Abadi. [22]
Terjemah jilid kesembilan, oleh Aqa Razi Bin Muhammad Nashir Bin Maula Abdullah Muhammad Taqi Isfahani. [23]
Terjemah jilid kesepuluh, oleh Mir Muhammad Abbas dan Mirza Muhammad Ali Mazandarani. [24]
Terjemah Hasan Hashrudi. [25]
Terjemah jilid ketiga belas, oleh Mirza Ali Akbar Arumi dan Hasan Bin Muhammad Wali Arumi. [26]
Terjemah jilid keempat belas, berjudul al-Sama’ wa al-Alam, oleh Aqa Najafi Isfahani. [27]
Terjemah jilid kelima belas, oleh Azizullah Athari. [28]
Terjemah jilid ketujuh belas, berjudul haqaiq al-Asrar. [29]
Ringkasan
Durar al-Bihar, Maula Nuruddin Muhammad Bin Murtadha.
Anwar al-Bihar, Muhammad Bin Muhammad Hadi Naini.
Talkhish al-Bihar, Mirza Muhammad Shadiq Syirazi.
Hadiqah al-Azhar Fi Talkhish al-Bihar, Mirza Muhammad Bin Abdunnabi Naisyaburi.
Talkhish al-Anwar, Maula Muhammad Taqi yang dikenal dengan Agha Najafi Isfahani.
Talkhish al-Bihar, Mirza Ibrahim Bin Husain Bin Gaffar Donbali Khui.
Banadir al-Bihar, Faidh al-Islam.
Muntakhab Bihar al-Anwar, Muhammad Hadi Bin Murtadha Kasyani.
Cetakan
Cetakan pertama kali dikerjakan oleh Muhammad Husain Gharawi Ishfahani, yang terkenal dengan cetakan Kampani, berjumlah 25 jilid. Kemudian dicetak ulang dengan edisi 110 jilid oleh Daru al-Kitab al-Islamiyah dan Alu al-Bait.

Catatan kaki

 1. Bihar al-Anwar, jld. 1, hlm. 2.
 2. Bihar al-Anwar, jld. 1, hlm. 3 dan 4.
 3. Bihar al-Anwar, jld. 1, hlm. 6.
 4. Lih. 255/103.
 5. Amin, 183/9.
 6. al-Kuna wa al-Alqab, jld. 3, hlm. 147.
 7. Nuri, 33.
 8. Zendegi-Nameh Allamah Majlisi, jld. 2, hlm. 226.
 9. al-Mu’jam, 1/7,8.
 10. A’yan al-Syiah, jld. 9, hlm. 183. Lu’lu’ al-Bahrain, hlm. 57.
 11. Al-Dzari’ah, jld. 3, hlm. 16.
 12. Kashfu al-Asrar, hlm. 319.
 13. Allamah Thabathabai wa Majlisi wa Hadits ‘Aql wa Naql, Sayid Muhammad Khamenei.
 14. Bihar al-Anwar, jld. 1, hlm. 104.
 15. A’yan al-Syiah, jld. 9, hlm. 183.
 16. Bihar al-Anwar, jld. 1, hlm. 6-26.
 17. Bihar al-Anwar, jld. 102, hlm. 37-44.
 18. Al-Dzari’ah, jld. 4, hlm. 82.
 19. Ibid, jld. 3, hlm. 18.
 20. Ibid, jld. 4, hlm. 107.
 21. Bihar al-Anwar, jld. 102, hlm. 57.
 22. Al-Dzari’ah, jld. 3, hlm. 20. Jld. 4, hlm. 92.
 23. Ibid, jld. 3, hlm. 20.
 24. Ibid.
 25. Bihar al-Anwar, jld. 102, hlm 60.
 26. Al-Dzari’ah, jld. 3, hlm. 21.
 27. Ibid.
 28. Karya-karya telah tercetak Syaikh Azizullah Athari.
 29. Al-Dzari’ah, jld. 3, hlm. 24.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2024 Syiahpedia. All Rights Reserved.